Kasutustingimused ja kodukord

Lombi Puhkemaja kasutustingimused ja kodukord

Kasutustingimused sisaldavavad Lombi Puhkemaja ja rentniku vahelise õigussuhte olulisi aspekte: õigusi, kohustusi ja andmekaitse põhimõtteid.

Kodukord on täitmiseks kohustuslik igaühele, kes Puhkemaja külastab ja selle täimise eest võtab vastutuse Rentnik.

Rentnik sõlmib rendilepingu kas paberil Puhkemajas või siintoodud lingil: SIIN.

Info Lombi Puhkemajast

1)       Lombi Puhkemaja haldab OÜ Bonas Consult (registrikood 11581193, Lombiääre, Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond) (edaspidi Rendileandja), mida esindab Magnar Saar.  

2)       Meiega saad ühendust meile kirjutades lombiaare@gmail.com või helistades +372 52 10 265.

Lombi Puhkemajas viibides tuleb lähtuda kodukorrast

3)      Rentnik kasutab puhkemaja alates sisse registreerimisest, saabumise päeva kella 15.00-st kuni lahkumise päeva 12.00-ni.

4)       Rentnikul on õigus kasutada sauna 4 tundi esimesel majutuspäeval ja lisaks 2 tundi iga järgneva majutuspäeva kohta, sauna lisatund maksab 10 eurot.

5)       Rentniku kasutuses on vajalik voodipesu, silma-ja saunarätikud, kaminapuud jne. Saunalina ja voodipesu on mõeldud tavapäraseks kasutamiseks. Keelatud on nende kasutamine meigi maha võtmiseks, kingade puhastamiseks jne.

6)       Puhkemajast lahkudes üldkoristab Rentnik maja. Hinna sees on maja järelkoristamine peale Rentniku lahkumist

7)       Rentnikul on õigus kasutada tasuta parkimist, tasuta WIFI-ühendust, olemasolevat mööblit ja õuemööblit.

8)       Puhkemaja vara väljaviimine ning omavoliline mitte sihtotstarbeline kasutamine on keelatud.

9)       Puhkemajas tarbitakse sööki ja jooki esimesel korrusel ja õues.

10)     Palume arvestada, et õuealal tegevusi korraldades ei rikuta haljastust. Sellisel juhul on meil kõigil ilus siia tulla. Puhkemaja õueala, s.h. järvekese kasutamisel tuleb olla hoolas. Ujumisel tuleb järgida kõiki ettevaatusabinõusid, s.h. laste järele vaatamine.

11)     Sauna ruumides ei ole lubatud käia klaasist taara ega nõudega,samuti on keelatud kasutada sanamett ja vihtasid.

12)     Puhkemaja kaunistamisel tuleb arvestada, et selle käigus ei rikuta ega kahjustata maja ja mööblit. Seintel ei tohi kasutada jälgi jätvaid kleeplinte ja liime. Puhkemajast lahkumisel tuleb kõik dekoratsioonid ja kinnitused eemaldada.

Rentnikul on õigused ja kohustused

13)     Puhkemaja ruumide ja vara kasutusele võtmisega kinnitab Rentnik, et ta on tutvunud käesolevate kasutustingimuste ja kodukorraga, nõustub nendega ning on teadlik ruumide ja vara seisukorrast ja tal ei ole nende suhtes pretensioone.

14)     Rentnikul ei ole õigust anda renditud ruume ja vara allrendile.

15)     Rentniku kohustuseks on maksta kokkulepitud renditasu.

16)     Rentnik kasutab puhkemaja, selle vara ja õueala hea-peremehelikult, kooskõlas heade kommetega järgides kodukorda.

17)     Rentnik jälgib, et kodukorda jälgiksid kõik külalised, kes rendiperioodil puhkemajas viibivad.

Rendileandjal on õigused ja kohustused

18)     Rendileandjal on õigus koheselt ja etteteatamata leping lõpetada, kui on toimunud lepingu raske või korduv rikkumine.

19)     Rendileandjal on õigus nõuda leppetrahvi 200 eurot kui puhkemajas on suitsetatud, oksendatud või urineeritud selleks mitte ettenähtud kohtades, rikutud kodukorda,inventaari või tekitatud muid kahjustusi puhkemaja varale, millele lisandub kahjutasu remontimisele ja lõhutud vara asendamisele kulunu ulatuses. Rentnik on kohustatud tasuma lepetrahvi ja hüvitama tekitatud kahju 5 (viie) tööpäeva jooksul.


Rendileandja töötleb Rentniku ja temaga koosviibivate isikute isikuandmeid

20)     Puhkemaja toimiseks kogume Rentniku ja temaga koosviibivate isikute isikuandmeid ja töötleme neid austades andmekaitse nõudeid ulatuses:

(1) mis kaasneb tavapärase suhtlemisega näiteks e-kirja teel või SMS-iga; samuti sotsiaalmeedia kanalites;

(2) milles need edastab Rentdileandjale kolmas isik (nt Booking.com)

(3) mis on vajalik turismiseaduse nõuete täitmiseks, s.t. külastaja registreerimist ja külastajakaardi täitmist (nimi, sünniaeg, kodakondsus, aadress, koos majutuvate isikute nimi, sünniaeg ja kodakondsus ning puhkemaja kasutamise aeg). Neid andmeid hoiame seaduse täitmiseks alles 2 aastat.

21)     Rendileandja hoiab Rentniku ja temaga koos majutuvate isikute andmeid turvaliselt tema kontrolli all olevas pilveserveris ning kustutab need kohe, kui nende säilitamine ei ole enam vajalik.

22)     Juhul kui Rentnik soovib teostada enda erinevaid õigusi seonduvalt andmekaitsega (nt isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenev koopia saamise õigus), palume pöörduda Rendileandja poole: lombiaare@gmail.com.


Kehtivus ja vaidlused

23)     Juhul, kui Rendileandja ja Rentniku vahel tekib arusaamatus, püütakse see lahendada läbirääkimiste teel.

24)     Lepingule kohalduvad Eesti seadused ning vaidluse korral lahendatakse küsimus Harju Maakohtus või vastavalt maksekäsu kiirmenetluse sätetele Tsiviilkohtumenetluse seaduslikus käesolevate kasutustingimuste, rendilepingu ja koostatud pretensiooni alusel.

25)     Kasutustingimusi ja kodukorda võib Rendileandja igal hetkel muuta.
 

Head puhkamist!

Lae kasutustingimused ja kodukord PDF-ina alla
UA-210255975-1